جزئیات پروژه

همکاری های آریا توان توزین

تصفیه خانه قم: تعمیر و نصب و راه انداز و تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق

پتروشیمی کنگان : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت کاله : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت ایرانول : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت خوشگوار : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

پتروشیمی پتروکیمیای ابن سینا : نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

تصفیه خانه التیمور مشهد : تعمیر و نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت مای : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت لطیف : تامین و نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت روغنکشی ماهیدشت کرمانشاه : نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت تهران گوار ( جوجو ) : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

پتروشیمی اصفهان : تعمیر و نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق 

تصفیه خانه زابل : تامین و نصب و راه اندازی 2 دستگاه فلومتر 48 اینچ   E&H  

شرکت سدیم کربنات :  تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

تصفیه خانه خین عرب مشهد : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت ساسان : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت نستله : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزاردقیق 

 

شرکت پتروشیمی بندر امام :  نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت پتروشیمی جم : نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت مدیریت تولید برق دماوند : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت نظم آوران : نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

تصفیه خانه سنندج : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

تصفیه خانه شهریار : نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

پالایشگاه بید بلند : نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

پتروشیمی لرستان : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

پالایشگاه خرد : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

توسعه طرح های صنعتی فن آوران : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت ایران ملاس : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت توسعه فراگیر سناباد :تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت پگاه تبریز : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت روکش آریا پویا : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

شرکت بهره برداری و انتقال آب خلیج فارس : تامین و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون و آموزش تجهیزات ابزار دقیق 

پتروشیمی دماوند : تعمیر و نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق