پروژه شماره یک

ابزار دقیق به هر دستگاهی گفته می‌شود که برای اندازه‌گیری یا کنترل دقیق یک ویژگی فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزارها معمولاً برای اندازه‌گیری و کنترل دقیق در علوم دقیق، فناوری های پیشرفته، صنایع دقیق و حتی در پزشکی استفاده می‌شوند