تجهیزات ابزار دقیق

سنسور های اندازه گیری و نمایش سطح مخازن ،سیلو ها و حوضچه ها(Level Transmitter)

Proservo Level Transmitter

Radiometric Level Transmitter

Ultrasonic Level Transmitter

Hydrostatic Level Transmitter

Guided Radar Level Transmitter

Radiometric Level Transmitter

Ultrasonic Level Transmitter

Parabolic Radar Level Transmitter

فلومیتر های جرمی و حجمی(Flow Meter)

Differential Pressure Flowmeter

Radiometric Level Transmitter

Mass Flowmeter

Parabolic Radar Level Transmitter

Clamp On Ultrasonic Flowmeter

Electro Magnetic Flowmeter

سنسور های اندازه گیری فشار مایعات و گاز ها(Pressure Transmitter)

سنسور های اندازه گیری دما(Temperature Transmitter)

سنسور های اندازه گیری پارامیتر های دانسیته، ویسکوزیته و بومه( Density,Concentration,Viscosity)

آنالایزر های محلول در آب شامل(Liquid Analysis)

کانداکتیویتی (EC)

مقدار (PH) , (ORP) , (O2)

مقادیر (Turbidity) , (TSS) , (TDS) , (MLSS) , (CL2)

مقادیر (Nitrate) , (Ammonium) , (Nitrite) , (BOD) , (COD) , (TOC) , (SAC) , (Phosphate)